Book

La hiperfotografia: usos de la fotografia en la hipermodernitat

Creative commons CC BY-SA (Reconocimiento/CompartirIgual) Libro, publicado en papel o digital. En Listas compartidas
2011 Mariona Visa Barbosa

quest article realitza un repàs als nous usos de la fotografi a a ran de la digitalització i l’adveniment de noves pràctiques i costums socials agrupades sota el nom que filòsofs com Gilles Lipovetsky i Zygmunt Bauman han convingut a anomenar hipermodernitat o modernitat líquida. L’aparició de la tecnologia digital ha provocat canvis en la propia càmera, però també en l’autor, en la difusió i en el públic de les fotografi es. Així doncs, s’expliquen nous usos fotogràfi cs com la recerca de l’estètica de l’atzar, el narcisisme, la fotografi a com a recreació de la identitat en les xarxes socials d’Internet, la fotografi a com a joc, la fotografia com a memòria i narració de la pròpia vida i l’ús de la fotografia com a legitimació.